Àmbits

Àmbit entitats, cooperatives i economia social

Realitzem plans d’igualtat d’oportunitats i protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en l’àmbit de les organitzacions, alhora que acompanyem processos interns per tal d’adaptar aquestes eines a la realitat de les entitats del tercer sector i de l’economia social, tot recollint l’experiència acumulada de cada organització, des d’un marc feminista, participatiu, de sostenibilitat del treball i de cura dels equips.
D’altra banda, desenvolupem estudis socials amb perspectiva de gènere, tot donant resposta a les diferents situacions i barreres per a l’equitat detectades, proposant mesures d’impacte transformador.

Àmbit de recerca

Realitzem projectes d’igualtat i d’equitat de gènere en l’àmbit de la recerca, tot tenint en compte les especificitats d’aquest sector, tant a nivell organitzatiu com pressupostari. D’aquesta manera, dissenyem mesures i plans d’acció que parteixin de les necessitats i de la realitat concreta de l’àmbit de la investigació i de les relacions de gènere que es donen en aquest. Assistim tècnicament a les organitzacions en el disseny, desenvolupament i implementació de plans d’igualtat i protocols per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament.

Àmbit administracions públiques 

Treballem amb l’Administració pública des d’una perspectiva d’igualtat d’oportunitats i d’equitat de gènere, des d’un ampli coneixement de la normativa relativa als empleats i empleades públiques així com de les polítiques i normativa relatives a la igualtat d’oportunitats de dones i homes i persones pertanyents al col·lectiu lgtbi.
Realitzem estudis, avaluacions i informes d’impacte de gènere. D’altra banda, impartim formacions en el camp de la igualtat de tracte i d’oportunitats, l’equitat de gènere i la prevenció de les violències masclistes, adaptades a perfils i necessitats formatives diverses.

Àmbit empresa

Desenvolupem plans d’igualtat, protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament i formacions relacionades, des d’una perspectiva de relacions laborals i de suport les àrees de personal i a la representació de les persones treballadores, tot promovent una estratègia comuna que impliqui l’equip directiu i que impacti positivament en el conjunt del personal de l’empresa.
A més, proporcionem assistència tècnica per al seguiment i avaluació dels plans d’igualtat, així com per al desenvolupament de mesures específiques que requereixin d’especialistes en l’àmbit de la consultoria de gènere.

Vols més informació?

Contacta amb nosaltres per a més informació en relació als nostres serveis