Avís legal

AVÍS LEGAL

S’informa que l’accés i ús del Lloc web està subjecta a les condicions d’ús del present avís legal, per a donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), per la qual cosa recomanem la seva lectura. Com a persona usuària es compromet a utilitzar-ho de conformitat amb l’aquí establert, així com a la normativa legal vigent en el moment de la seva utilització.

1. DADES D’IDENTIFICACIÓ

• Denominació social: Equilatera Cooperativa SCCL
• Nom comercial: EQUILATERA
• CIF: F0244874
• Domicili: Ateneu Cooperatiu: Espai d’incubació, carrer de la Constitució, 19. C.P: 08014 Barcelona
• Telèfon: (+34) 676 641 584
• Email: info@equilatera.coop
• Inscripció de la Societat: Inscrita en el Registre de Cooperatives de Barcelona, núm. d’assentament 1, fulla 15605, Escriptura pública de constitució 1526, 17/12/2020.
• Domini: equilatera.coop

2. OBJECTE

El Lloc web és propietat d’Equilatera Cooperativa SCCL (d’ara endavant EQUILATERA). El present avís legal regula l’accés i la utilització del lloc web allotjat sota el nom de domini https://www.equilatera.coop (d’ara endavant el “Lloc web”) així com els continguts, i serveis que es posa a la disposició de les persones usuàries.

3. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ

EQUILATERA subministra el contingut i els serveis que estan disponibles en el Lloc web, amb subjecció a les presents Condicions generals d’Ús així com a la política sobre tractament de dades personals (d’ara endavant “Política de Privacitat”).
L’accés a aquest Lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació “persona usuària” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions generals d’Ús, reservant-se EQUILATERA el dret a modificar-los en qualsevol moment.

En conseqüència, serà responsabilitat de tota persona usuària, la seva atenta lectura en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest Lloc web, per la qual cosa si aquesta no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d’abstenir-se respecte a l’ús del present Lloc web.

4. RESPONSABILITAT I FORÇA MAJOR

EQUILATERA podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb la persona usuària si detecta que l’ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a les presents Condicions generals d’Ús.

Aquest Lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, no es descarta la possibilitat que existeixin suposats de força major o de cas fortuït que facin impossible l’accés al Lloc web.
Per tant, no es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en el Lloc web, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.
Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui.

Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

• Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control EQUILATERA.
• Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
• Abús indegut o inadequat del Lloc web.
• Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

5. OBLIGACIONS DE LA PERSONA USUÀRIA

La persona usuària es compromet fer un ús adequat i lícit del Lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment; les Condicions Generals d’Ús del Lloc web; la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui a la situació real de la persona usuària.
Serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a EQUILATERA o a Tercers per la informació que faciliti.

No obstant això el que s’estableix en l’apartat anterior, deurà així mateix abstenir-se de:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts, amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per a EQUILATERA.


6. ENLLAÇOS

El Lloc web pot incloure enllaços a altres llocs web gestionats per tercers dels continguts dels quals EQUILATERA no té control, per la qual cosa no assumirà cap mena de responsabilitat enfront d’ells. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web i de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Lloc web, inclòs a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics és propietat d’EQUILATERA o en el seu cas es disposa de llicència o autorització per part dels autors. Tots els continguts del Lloc web es troben degudament protegits per la normativa de l’estat espanyol i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de prèvia autorització escrita.

Qualsevol ús no autoritzat serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a EQUILATERA i que poguessin aparèixer en el Lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests.

Per a realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del Lloc web, pot dirigir un correu electrònic a info@equilatera.coop.


EQUILATERA es reserva expressament quantes accions civils i penals poguessin correspondre-li a conseqüència de la vulneració de la pacífica possessió i/o titularitat no autoritzada dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

8. DURADA DEL SERVEI, SUSPENSIÓ I MODIFICACIÓ. FUR.

DURADA DEL SERVEI, SUSPENSIÓ I MODIFICACIÓ.

La prestació del servei del present Lloc web té en principi una durada indefinida. No obstant això, EQUILATERA podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del Lloc web. Quan sigui això possible, anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, EQUILATERA procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.

FUR.

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT

En virtut del que s’estableix per la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, totes les dades de caràcter personal facilitades per la persona usuària a través dels corresponents formularis durant la utilització del Lloc web seran tractats per EQUILATERA segons el que es disposa en la Política de Privacitat del Lloc web.

EQUILATERA tractarà les dades personals de manera confidencial i segons la normativa de protecció de dades aplicable i no els divulgarà a tercers, tret que sigui necessari per al compliment de les obligacions contractuals i per obligació legal.